Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ιλίσια, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7277590, Fax: 210 7277534
email: cespsych@psych.uoa.gr
Department of Psychology, University of Athens, University Campus
GR-157 84, Ilissia, Athens, GREECE
Tel: +30 210 7277590, Fax: +30 210 7277534
email: cespsych@psych.uoa.gr